Cookies


Misión, visión e valores

Somos unha asociación de familias que nace co FIN de traballar pola mellora da  vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias, conseguindo e facilitando os apoios necesarios para a defensa dos seus dereitos.

Unha organización sen fin de lucro que promove servizos con criterios de calidade, axustados ás necesidades das persoas  e que incrementen o seu grao persoal de benestar, autonomía e integración social.

 

Misión:

A nosa Misión é conseguir e facilitar os apoios necesarios para a defensa e mellora dos dereitos e da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual, e das súas familias, considerando a todas elas como xeradoras de dereitos e deberes.

 

 

Principios e Valores:

Consideramos que as persoas con discapacidade intelectual:

 1. Son persoas que teñen dereitos.
 2. Son iguais e merecen respecto á individualidade e á diferenza.
 3. Teñen capacidades.

Sempre orientados polos principios de:

 • integración social e de normalización,
 • calidade na actuación da organización,
 • interese pola globalidade do colectivo de persoas con discapacidade intelectual,
 • promoción integral das mesmas.

Os nosos valores son:

 • o traballo e a dedicación na defensa e mellora dos dereitos e calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias,
 • a democracia interna e a confianza,
 • a transparencia e a honradez tanto na actuación como na xestión,
 • e a solidariedade e o respecto entre todos.

Visión:

Buscamos responder ás necesidades das persoas con discapacidade intelectual, calquera que sexa o seu grao de afectación, idade ou sexo, e ás das súas familias.

Para as persoas con discapacidade intelectual:

 • A súa promoción integral como persoa e unha formación permanente;
 • A asistencia plena en todas as etapas do seu desenvolvemento para unha completa normalización.
 • Cubrir as necesidades que xurden durante as etapas da súa vida creando centros para a formación ocupacional e servizos de emprego, servizos de vivenda e pisos tutelados, de lecer e tempo libre, servizos asistenciais e residenciais e centros de día.
 • A integración no seu contorno familiar e social, así como no mundo laboral.
 • Actuar en defensa dos dereitos e protección das persoas con discapacidade intelectual en todo momento e lugar.

Para o seu entorno, as familias e os traballadores:

 • Información, orientación e apoio.
 • Creación de servizos de asesoramento dirixidos a responder as necesidades do colectivo
 • Celebración de cursos, conferencias, publicacións, e actividades que facilite  a formación e información dos pais, titores, voluntarios e profesionais relacionados coa discapacidade intelectual.

Para a sociedade:

 • Fomentar a colaboración con outras asociacións de fins análogos para o logro dos mesmos.
 • Apelar á solidariedade social para contar coa colaboración e compresión da cidadanía e do voluntariado.
 • Mentalizar á sociedade para conseguir un cambio de actitudes positivo de cara a integración e a normalización social das persoas con discapacidade intelectual.
 • Reivindicar comportamentos e normas que promovan a dignidade e a debida atención ás persoas con discapacidade intelectual, así como denunciar todas aquelas accións que atenten contra ela ou os seus dereitos.
      Imprimir
Logo Entidad

PROMOVEN:

Logo FBarrie Logo EDISA
Rúa Santa Teresa de Jornet 19   15890 San Marcos   Santiago de Compostela   A Coruña   Tlf.: 981 582 050  aspas@asociacionaspas.org