Cookies


Aviso legal

ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL ASPAS en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

- A súa denominación social é ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL ASPAS

- O seu NIF é G15031537

- O seu domicilio sitúase en Rúa Santa Teresa Jornet 19, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña)

- O seu teléfono de contacto é 981582050

- Está inscrita no Rexistro Central de Asociacións da Xunta de Galicia co nº 2004/007390-1

- Inscrita no Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Xunta de Galicia co nº E-98.

- E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto aspas@asociacionaspas.org

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

Quen é o Responsable do tratamento?

ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL ASPAS

NIF: G15031537

Dirección: Rúa Santa Teresa Jornet 19, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña)

Correo electrónico: aspas@asociacionaspas.org

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

De acordo coas distintas seccións da nosa web, tratamos os seus datos coas seguintes finalidades:

1. Xestión de datos de persoas que contactan connosco a través do correo electrónico que se facilita, coa finalidade de xestionar e atender ás solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxerencias ou queixas relacionados con actividade do responsable

2. Xestión das doazóns realizadas a través da páxina web.

3. Xestión do voluntariado.

4. Xestión dos testemuños

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais, por que os podemos tratar e a quen lle comunicarei os seus datos?

Poderá consultar esta información na correspondente cláusula picando aquí.

Comunicaremos os seus datos a terceiros ou se van a realizarán transferencia de datos a terceiros países?

Poderá consultar esta información na correspondente cláusula picando aquí.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

- Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.

- Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.

- Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.

- Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.

- Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.

- Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

- Dereito a revogar o consentimento: Ten dereito a retirar o consentimento outorgado calquera momento. Si vostede retírao, os tratamentos que se realizaron antes continuarán sendo válidos.

Onde poderá exercitar os seus dereitos? O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á seguinte dirección Rúa Santa Teresa Jornet 19, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña) ou ao correo electrónico www.asociacionaspas.org. ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL ASPAS pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden recollerse na dirección indicada no parágrafo anterior/picando aquí. Para máis información: www.agpd.es.

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control? No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https:// sedeagpd. gob. En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

 

Condicións xerais de uso do Portal

O acceso e uso desta páxina WEB e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante, conxuntamente denominados como o Portal), así como os servizos ou contidos que, a través del, póidanse obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste aviso legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidesen precisar da aceptación dunhas condicións xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas neste aviso legal non son da túa conformidade, rogamos non fagas uso do Portal, xa que calquera uso que fagas do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

As condicións e termos que se recollen no presente aviso legal poden variar, polo que convidámosche a que revises estes termos cando visites de novo o Portal.

Reservámonos o dereito para realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímosche que comprobes sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos no Portal.

Non nos facemos responsables dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas nesta páxina.


Dereitos de propiedade intelectual

Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, como os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen a EDISA ou Entidades colaboradoras, e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual as imaxes, etc.

A información dispoñible neste sitio web, salvo indicación expresa en contrario, é susceptible de reutilización, quedando autorizada a súa reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación para usos non comerciais, con suxeición ás seguintes condicións:

  • Queda prohibida en calquera circunstancia a desnaturalización do contido da información.
  • O/a usuario/a queda obrigado/á citar a fonte dos contidos obxecto de reutilización.
  • O/a usuario/a queda obrigado/á mencionar a data da última actualización dos contidos obxecto de reutilización.


Declaramos o noso respecto aos dereitos de propiedade intelectual de terceiros. Por iso, se consideras que este sitio puidese estar a violar dereitos, rogamos póñasche en contacto connosco a través do formulario de enviar consulta.


Enlaces WEB ou hiperenlaces

Os/as usuarios/as que se propoñan establecer un hiperenlace entre a súa páxina WEB e esta deberán ter en conta o seguinte:

  • O establecemento do hiperenlace non implica, en ningún caso, a existencia de relacións entre nós e o propietario da páxina WEB na que se estableza, nin a aceptación e aprobación pola nosa banda dos seus contidos ou servizos. Por tanto, non se declarará nin se dará a entender que autorizamos expresamente o hiperenlace, nin que supervisou ou asumiu de calquera forma os servizos ofrecidos ou postos a disposición na páxina WEB desde a que se establece o hiperenlace.
  • Non nos responsabilizamos de ningún xeito nin garantimos a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizos que o establecemento do hiperenlace poida ofrecer. O/a usuario/a asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina WEB do hiperenlace.
  • A páxina WEB na que se estableza o hiperenlace non poderá conter ningunha marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos nosos, excepto aqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace.
  • A páxina WEB na que se estableza o hiperenlace non conterá informacións con contidos ilícitos, contrarios á moral e aos bos costumes xeralmente aceptadas e á orde pública, así como tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.

 

Frames

Prohibimos expresamente a realización de "framings" ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do Portal.

Lei aplicable e xurisdición

A Lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente Portal, será a Lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao Portal ou do uso dos servizos que nel póidanse ofertar, nós e o/a usuario/a acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do usuario/a, sempre que o mesmo estea situado en territorio español.


Política de certificados electrónicos. Requisitos

Para poder acceder aos servizos a través de certificado electrónico deberás acreditar a túa identidade e, nos casos que así se requira, asinar electronicamente os escritos presentados. Para estes fins, aceptaranse os certificados dixitais admitidos por nós.
 

Política de cookies

Este Portal, ao igual que a maioría de portais en Internet, usa cookies para mellorar a experiencia de navegación do/a usuario/a. As cookies personalizan os servizos que ofrece o sitio WEB, mostrando a cada usuario/a información que pode ser do seu interese en atención ao uso que realiza do Portal. A continuación encontrarás información do tipo seguinte: que son as cookies?, por que son importantes?, que tipos se poden instalar navegando por este Portal?, que cookies usamos concretamente? e, como desactivalas?
 

Que son as cookies?

As cookies son pequenos arquivos que algunhas plataformas, como as páxinas WEB, poden instalar no teu ordenador, smartphone, tableta ou televisión conectada, ao acceder a estas. Unha cookie almacénase nestes dispositivos para personalizar e facilitar ao máximo a navegación do/a usuario/a. As cookies asócianse unicamente a un/unha usuario/a e o seu dispositivo, e non proporcionan referencias que permitan deducir datos persoais deste/a. O/a usuario/a poderá configurar o seu navegador para que notifique ou rexeite a instalación das cookies enviadas polo sitio WEB.
 

Por que son importantes?

As cookies son útiles por varios motivos. Dende un punto de vista técnico, permiten que as páxinas WEB funcionen de forma máis áxil e adaptada ás preferencias do/a usuario/a como, por exemplo, almacenando o seu idioma ou a moeda do seu país. Ademais, axudan aos/ás responsables dos sitios WEB a mellorar os servizos que ofrecen, grazas á información estatística que recollen a través delas. Finalmente, serven para facer máis eficiente a publicidade que se mostra, grazas á cal se poden ofrecer servizos de forma gratuíta.
 

Tipos de cookies que se poden instalar navegando por este Portal

Navegar por este Portal supón que se poidan instalar os seguintes tipos de cookies:

Cookies de mellora do rendimiento

Este tipo de cookie recorda as túas preferencias, a xeito de exemplo, os artigos gardados nunha cesta da compra (tenda).

Cookies de análise estadístico

Son aquelas que, ben tratadas por nós ou por terceiros, permiten cuantificar o número de visitantes e analizar estatisticamente a utilización que fan dos servizos WEB que se ofrecen. Grazas a elas pódese estudar a navegación polo Portal e mellorar así a oferta de produtos ou servizos. Estas cookies non irán asociadas a ningún dato de carácter persoal que poida identificar ao usuario/a, dando información sobre o comportamento de navegación de forma anónima.

Cookies de xeolocalización

Estas cookies son usadas por programas que intentan localizar xeograficamente a situación do ordenador, smartphone, tableta ou televisión conectada para, de xeito totalmente anónimo, ofrecer contidos e servizos máis axeitados.

Cookies de rexistro

As cookies de rexistro xéranse unha vez que o/a usuario/a se rexistrou ou posteriormente abriu a súa sesión, e utilízanse para identificalo/a cos seguintes obxectivos:
- Manter ao usuario/a identificado/a de forma que, se pecha un servizo, o navegador ou o seu dispositivo (ordenador, smartphone, etc.) e noutro momento ou outro día, volve entrar no devandito servizo, siga identificado/a, facilitando así a súa navegación sen ter que volver identificarse. Esta funcionalidade pódese suprimir se o/a usuario/a pulsa a funcionalidade "Pechar sesión", "Saír" ou similar, de forma que esta cookie se elimina e, a próxima vez que entre no servizo, terá que iniciar sesión para estar identificado/a.
- Comprobar se o/a usuario/a está autorizado/a para acceder a certos servizos.

Cookies publicitarias

Son aquelas que, ben tratadas por nós ou por terceiros, permiten xestionar eficazmente os espazos publicitarios do noso sitio WEB, adecuando o contido do anuncio ao contido do servizo solicitado ou ao uso da páxina realizado. Grazas a elas pódense coñecer os hábitos de navegación en Internet do usuario/a e mostrar publicidade relacionada co seu perfil de navegación.

Outras cookies de terceiros

Nalgunhas das nosas páxinas pódense instalar cookies de terceiros que permitan xestionar e mellorar os servizos que estes ofrecen. Un exemplo deste uso son os enlaces ás redes sociais que permiten compartir nosos contidos.
 

Que cookies usamos?

As cookies que utilizamos neste Portal son necesarias para unha correcta navegación e realizar compras ou pagamentos, e son: phpsessid, phpsessid_last, aceptacookies.
 

Como desactivar as cookies?

Para cumprir coa lexislación vixente, temos que pedir o teu permiso para xestionar cookies. Se decides non autorizar o tratamento indicándonos a túa non conformidade, só usaríamos as cookies que son imprescindibles para a navegación polo Portal. Nese caso, non almacenaríamos ningunha cookie. Seguir navegando polo noso sitio WEB sen denegar a autorización implica que aceptas o seu uso.

Ten en conta que, se rexeitas ou borras as cookies de navegación, non poderemos manter as túas preferencias, algunhas características das páxinas non estarán operativas, non poderemos ofrecerche servizos personalizados e, cada vez que vaias navegar pola nosa WEB, teremos que solicitarche de novo a túa autorización para o uso de cookies.

Podes modificar a configuración do teu acceso ao Portal. Debes saber que é posible eliminar as cookies ou impedir que se rexistre esta información no teu equipo en calquera momento, mediante a modificación dos parámetros de configuración do teu navegador:

- Configuración de cookies de Google Chrome
- Configuración de cookies de Firefox
- Configuración de cookies de Internet Explorer
- Configuración de cookies de Safari

Non somos titulares nin patrocinamos os enlaces indicados anteriormente, polo que non asumimos responsabilidade ningunha sobre o seu contido nin sobre a súa actualización.

      Imprimir
Logo Entidad

PROMUEVEN:

Logo FBarrie Logo EDISA
Calle Santa Teresa de Jornet 19      15890 San Marcos      Santiago de Compostela      A Coruña      Tlf.: 981 582 050      aspas@asociacionaspas.org