Cookies


¿Qué é a discapacidade intelectual?

A discapacidade intelectual non é algo "que as persoas teñen" senón unha condición de funcionamento, debido a:
  • Limitación das capacidades funcionais das persoas.
  • Contextos pouco accesibles e con pouco apoio.
Polo tanto, hoxe en día a discapacidade non se clasifica segundo as dificultades dunha persoa en concreto, senón que se clasifica segundo as súas necesidades de apoio para funcionar na súa vida diaria. Entón temos:
  • Necesidades xeneralizadas de apoio. Cando a persoa necesita moito apoio en todas ou case todas as áreas de funcionamento, de forma continuada.
  • Necesidades de apoio ampla. Cando a xente necesita apoio en moitos ámbitos, e de forma constante e frecuente.
  • Necesidades de apoio limitadas. Cando as persoas necesitan apoio nalgúns ámbitos da súa vida, mesmo de forma regular ou constante, pero son autónomas noutros.
  • Necesidades de apoio intermitente. Cando a xente só precisa apoio de forma periódica ou puntual, en determinadas zonas.
Esta clasificación non é estática; A xente evoluciona, aprende e cambia, e tamén o apoio que necesita.
 
 
En calquera caso, a Discapacidade Intelectual non é unha enfermidade.
 
A discapacidade prodúcese antes dos 18 anos, por causas xenéticas, dificultades no parto, causas sociais... e mantense ao longo da vida, pero en ningún caso supón unha merma dos dereitos ou condición de cada persoa, como ser único. e irrepetible..
 
Por iso, cando falamos de discapacidade facemos fincapé no dereito das persoas a recibir o apoio necesario para poder desenvolver o seu proxecto de vida en ámbitos inclusivos, como cidadáns de pleno dereito.
 
A Discapacidade Intelectual é unha condición das persoas, que dificulta a súa participación en igualdade de condicións como cidadáns de pleno dereito.
As persoas con discapacidade intelectual teñen unha serie de limitacións nas súas capacidades para interactuar no seu contexto. Estas limitacións afectan á capacidade de aprendizaxe e ás capacidades funcionais de forma diferente para cada persoa.
 
Non hai dúas persoas con discapacidade iguais.
 
Cando as persoas con discapacidade intelectual teñen o apoio necesario, poden levar unha vida plena. Por iso, hoxe clasificamos a discapacidade intelectual segundo que as persoas necesiten máis ou menos apoio, e non segundo teñan máis ou menos limitacións.
 
      Imprimir
Logo Entidad

PROMUEVEN:

Logo FBarrie Logo EDISA
Calle Santa Teresa de Jornet 19      15890 San Marcos      Santiago de Compostela      A Coruña      Tlf.: 981 582 050      aspas@asociacionaspas.org